Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

x € 1.000

2017

2018

2019

2020

FMP na vastgestelde Kadernota 2017

-1.242

-859

-714

-856

Ontwikkeling saldo

1.242

859

714

856

Actueel FMP

0

0

0

0

waarvan incidenteel

-244

-15

0

0

structureel

244

15

0

0

Dekking tekort uit algemene reserve

0

0

0

0

FMP in begroting 2017

0

0

0

0

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2017) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2020) structureel sluitend is.

Zowel de begroting 2017 als de meerjarenraming 2018-2020 zijn sluitend.