Samenvatting

De begroting 2017, inclusief meerjarenraming 2018-2020, is meerjarig structureel sluitend.

We hebben in deze begroting een post onvoorzien opgenomen van € 143.000 in 2017, € 657.000 in 2018, € 190.000 in 2019 en € 300.000 in 2020. Op deze manier hebben we een redelijke buffer voor onverwachte tegenvallers.

Daarnaast ziet ons weerstandsvermogen er goed uit en blijven we met onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:

Bedragen

x € 1.000

2017

2018

2019

2020

FMP na vastgestelde Kadernota 2017

-1.242

-859

-714

-856

Ontwikkeling saldo

1.242

859

714

856

Actueel FMP

0

0

0

0

waarvan incidenteel

-244

-15

0

0

structureel

244

15

0

0

Dekking tekort uit algemene reserve

0

0

0

0

FMP in begroting 2017

0

0

0

0

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2016 en 2017 weergegeven. Daaronder staat een nadere toelichting op deze verschillen per programma.

Bedragen

x € 1.000

Begroting

Begroting

Verschil

2016 actueel

2017

2016/

2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Programma 1 Inwoner

12.752

-48.897

-36.144

11.972

-41.882

-29.911

6.234

Programma 2 Onze buurt

8.635

-23.556

-14.921

8.033

-19.359

-11.326

3.595

Programma 3 Onze gemeente

1.857

-8.512

-6.655

1.802

-5.671

-3.869

2.786

Programma 4 Ons geld

56.549

-736

55.813

59.429

-5.844

53.585

-2.228

Programma 5 Overhead

-

-1.953

-1.953

-

-7.957

-7.957

-6.004

Saldo rekening baten en lasten

79.794

-83.654

-3.861

81.236

-80.714

521

4.382

Toevoeging aan reserves

-

-4.471

-4.471

-

-2.235

-2.235

2.236

Onttrekking aan reserves

8.033

-

8.033

1.714

-

1.714

-6.319

Resultaat rekening baten en lasten

87.827

-88.125

-298

82.949

-82.949

-

298

Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
De nieuwe regels met betrekking tot overhead, en het hanteren van een andere rentepercentage voor de berekening van de kapitaallasten leiden op ieder programma tot aanzienlijke verschillen.
Dat betekent dat deze begrotingsjaren niet een op een met elkaar vergeleken kunnen worden.

Wel is er per programma een toelichting gemaakt. Voor deze details verwijzen wij naar de toelichting per programma.