Financiële kaders

Voor het opstellen van de financiële begroting hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Loonontwikkeling

cao

Prijsontwikkeling / inflatiecorrectie

2,00%

Rente

1,50%

Leges m.u.v. bouwleges

div.

Bouwleges

volgt bouwkosten

Toeristenbelasting

+ € 0,01

Forensenbelasting

+ 2,00%

OZB-woningen

+ 2,00%

OZB-niet-woningen

+ 2,00%

Overige rechten

+ 2,00%

Afvalstoffenheffing

100% kostendekkendheid

Rioolheffing

100% kostendekkendheid

Aantal inwoners:

- per 01-01-2017

34.600

- per 01-01-2018

34.750

- per 01-01-2019

34.700

- per 01-01-2020

34.650

Wij werken in onze kostenraming niet met algemene indexen. Er is voor het betreffende begrotingsjaar (in dit geval 2017) zo reëel mogelijk geraamd. Dit prijsniveau wordt constant gehouden in de meerjarenraming. Hiermee sluiten wij aan bij de methodiek die we hanteren bij het ramen van de algemene uitkering ("constante prijzen").

Voor de prijsontwikkeling, die gebruikt wordt bij de berekening van tarieven, is aansluiting gezocht bij het percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit percentage wordt berekend door het CPB (Centraal Plan Bureau) en is voor 2017 2%.

Voor verdere informatie over de tariefstijgingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.