Geprognotiseerde balans

Bedragen

x € 1.000

A C T I V A

2017

2018

2019

2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

73.708

73.173

73.768

73.210

Financiële vaste activa

14.829

14.108

14.231

14.495

Totaal vaste activa

88.537

87.281

87.999

87.705

Vlottende activa

Voorraden

2.542

2.542

2.542

2.542

Vorderingen

15.000

15.000

14.000

14.000

Liquide middelen

150

150

150

150

Overlopende activa

150

150

150

150

Totaal vlottende activa

17.842

17.842

16.842

16.842

Totaal activa

106.379

105.123

104.841

104.547

Bedragen

x € 1.000

P A S S I V A

2017

2018

2019

2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

48.297

48.818

49.176

48.053

Voorzieningen

8.812

7.543

7.607

9.030

Langlopende schulden

25.243

23.515

21.877

20.239

Totaal vaste passiva

82.352

79.876

78.660

77.322

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

20.000

21.220

22.154

23.198

Overlopende passiva

4.027

4.027

4.027

4.027

Totaal vlottende passiva

24.027

25.247

26.181

27.225

Totaal passiva

106.379

105.123

104.841

104.547

Hieronder vindt u een toelichting op de reserves en voorzieningen.

Bedragen x € 1.000

Reserve

Stand

Mutaties 2017

Stand

1-1-2017

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2017

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

7.723

-166

1.687

9.244

Vaste Algemene reserve

16.883

-

-

16.883

Reserve rekeningresultaat

2.261

-628

250

1.883

Totaal 1.1. Algemene reserves

26.867

-794

1.937

28.010

1.2. Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

177

-

36

213

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

202

-

21

223

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

21

-

-

21

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

86

-38

-

48

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.143

-74

17

1.086

Reserve Wmo / Jeugd

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

203

-

-

203

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

2.926

-

-

2.926

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

14.907

-647

224

14.484

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

305

-

-

305

Bestemmingsreserve Exploitatietekort parkeergarage

559

-81

-

478

Bestemmingsreserve egalisatie bijdrage ODRN

156

-

-

156

Risicoreserve WMO/Jeugd

746

-81

-

665

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

21.430

-920

298

20.808

Totaal 1. Reserves

48.297

-1.714

2.235

48.818

Algemene reserves

Algemene reserve
Deze reserve is in 2015 ontstaan door het samenvoegen van de algemene reserves van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek, door het opheffen van diverse reserves. De berekende rente van € 115.852 wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Deze reserve wordt afgezet tegen de risico´s bij het bepalen van het weerstandsvermogen. De benodigde omvang is afhankelijk van de weerstandsratio en de vaste algemene reserve en wordt jaarlijks bepaald bij de vaststelling van de begroting.
In 2017 wordt in de algemene uitkering € 1.571.000 ontvangen voor de gemeentelijke herindeling. Dit bedrag wordt volledig toegevoegd aan de algemene reserve.
In 2017 worden bedragen onttrokken ter dekking van de frictiekosten ad € 134.215 en de huisvestingskosten voormalig gemeentehuis Ubbergen ad. € 31.700

Vaste algemene reserve
De reserve is in 2015 gevormd om de risico's die wij als gemeente lopen af te dekken. We willen deze op dit moment niet verlagen, om de volgende redenen:
1. We zijn een nieuwe gemeente
2. De lopende ontwikkelingen, waar we op dit moment mee te maken hebben,
3. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen (wijzigingen in Bbv, beleidswijzigingen Den Haag). Voor deze reserve hanteren we een maximaal bedrag van € 500 per inwoner. Dat betekent op dit moment € 500 x 34.300 = € 17.150.000. Een eventueel overschot valt automatisch vrij ten gunste van de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Reserve rekeningresultaat
De bestemmingsreserve rekeningresultaat is ontstaan bij het vaststellen van de jaarrekeningen 2014 van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Door de gemeenteraad is besloten deze reserve in te zetten voor de tekorten in de (meerjaren)begroting 2017-2020. Om de reserve op het juiste saldo te brengen zal in 2017 € 250.000 worden toegevoegd. Vanaf 2017 tot 2020 wordt jaarlijks € 627.625 uit de reserve onttrokken.

Bestemmingsreserves

Reserve onderhoud gymzalen
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorziening onderhoud gymzalen en onderwijs uit de voormalige gemeentes. Het doel van de reserve is de dekking van de kosten voor groot onderhoud van de gymzalen en de egalisatie van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2017 wordt € 36.000 toegevoegd.

Reserve Attributen sportcomplexen
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorziening onderhoud sportaccommodaties uit de voormalige gemeentes. Het doel van de reserve is de dekking van kosten voor het vervangen van attributen van de sportaccommodaties (voetbalclubs) en het egaliseren van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2017 wordt € 21.194 toegevoegd.

Reserve Aankoop kunstwerken
Deze reserve komt voort uit de reserve aankoop kunstwerken uit de voormalige gemeente Groesbeek en is in het verleden gevormd door een bijdrage vanuit investeringskredieten. De reserve dient ter dekking van kosten in het kader van aankoop en onderhoud aan kunstwerken in de gemeente. In 2017 wordt niets aan de reserve toegevoegd.

Reserve Natuur en Landschap
De reserve heeft tot doel, het beschikbaar houden van middelen voor natuur en landschap. De werkelijke uitgaven en de begrote uitgaven worden niet altijd binnen een boekjaar afgewikkeld. Om middelen beschikbaar te houden is deze reserve gevormd en worden tekorten en overschotten via deze reserve verrekend. In 2017 wordt € 37.626 onttrokken.

Reserve Groenblauwe diensten
De reserve heeft tot doel, het dekken van de kosten voor de uitvoering van het project Groen-Blauwe diensten. Jaarlijks wordt € 74.300 onttrokken. In 2017 wordt de rente ad. € 17.149 aan de reserve toegevoegd.

Reserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop
De reserve heeft ten doel om middelen beschikbaar te houden ter dekking van het verwachte exploitatietekort van het Kulturhus den Ienloop in Millingen aan de Rijn. In 2017 wordt geen nadeel verwacht, waardoor er niets uit de reserve wordt onttrokken.

Reserve Lopende projecten (gelabeld)
De reserve heeft tot doel het dekken van de uitgaven aan lopende projecten, waarvoor de raad krediet beschikbaar heeft gesteld. Jaarlijks wordt per project bekeken welk bedrag aan de reserve moet worden onttrokken.

Reserve Kapitaallasten
De reserve heeft tot doel het dekken van de geactiveerde activa (investeringen). In 2017 wordt € 646.896 uit de reserve onttrokken en de rente € 223.605 wordt aan de reserve toegevoegd.

Reserve Opleidingen personeel
Deze reserve is in 2015 ontstaan uit de reserve opleiding personeel van de voormalige gemeente Groesbeek. In 2017 wordt niets aan de reserve onttrokken of toegevoegd.

Reserve Exploitatietekort parkeergarage
Deze reserve is in 2016 ontstaan en heeft tot doel het dekken van de exploitatietekorten van de parkeergarage aan de dorpsstraat in Groesbeek. In 2017 wordt € 80.665 aan de reserve onttrokken.

Reserve egalisatie bijdrage OmgevingsdiensRegio Nijmegen (ODRN)
Deze reserve is in 2016 ontstaan en heeft tot doel de dekking van eventuele tekorten in de bijdrage voor de ODRN op te kunnen vangen. In 2017 wordt niets aan de reserve onttrokken of toegevoegd.

Reserve Exploitatietekort parkeergarage
Deze reserve is in 2016 ontstaan en heeft tot doel het dekken van de exploitatietekorten van de parkeergarage aan de dorpsstraat in Groesbeek. In 2017 wordt € 80.665 aan de reserve onttrokken.

Reserve Exploitatietekort parkeergarage
Deze reserve is in 2016 gevormd vanuit de algemene reserve beklemd en heeft tot doel het dekken van de exploitatierisico's die samenhangen met de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein. In 2017 wordt € 80.677 aan de reserve onttrokken.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Stand

Mutaties 2017

Stand

1-1-2017

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2017

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

3.196

-

100

3.296

Voorziening (voormalig) personeel

67

-

-

67

Voorziening Verlofuren personeel

83

-

-

83

Voorziening BTW leerlingenvervoer

121

-121

-

-

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

3.467

-121

100

3.446

2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf

196

-18

24

203

Voorziening Onderhoud gemeentehuis

354

-34

93

412

Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M)

14

-1

3

17

Voorziening Onderhoud wegen

2.271

-2.740

1.245

776

Voorziening Openbare Verlichting

348

-292

292

348

Voorziening Onderhoud parkeergarage Dorpsstraat

36

-36

36

36

Voorziening Onderhoud Heuvelland

24

-30

33

27

Voorziening Onderhoud Biga

51

-11

3

43

Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt

151

-9

61

203

Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U)

10

-1

3

12

Voorziening Onderhoud De Lubert

8

-

-

8

Voorziening Onderhoud Waco-glider

20

-3

-

18

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk

5

-0

0

5

Voorziening Onderhoud kasteelmuur

1

-0

0

1

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren

7

-0

-

7

Voorziening Onderhoud Aquaduct

9

-3

3

9

Voorziening Recreatievoorzieningen (U)

12

-

-

12

Voorziening Speeltuinen

100

-53

48

95

Voorziening Onderhoud De Mallemolen

269

-20

26

275

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9

80

-33

8

56

Voorziening Onderhoud De Ubburch

159

-48

18

129

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop

36

-19

20

38

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg

19

-5

7

21

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M)

35

-2

-

33

Voorziening Onderhoud begraafplaats (M)

76

-

-

76

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M)

5

-0

-

5

Voorziening Afvalstoffen

-

-

-

-

Voorziening Riolering

1.050

-

183

1.233

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

5.345

-3.355

2.107

4.096

Totaal 2. Voorzieningen

8.812

-3.476

2.207

7.543

Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's

Voorziening Pensioenverplichtingen voormalige wethouders
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten en heeft tot doel het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. Jaarlijks wordt op basis van actuariële berekeningen de stand van de toekomstige pensioenen bepaald. Uit de voorziening worden jaarlijks de reeds ingegane pensioenen en wachtgelden betaald.
Per saldo zal jaarlijks € 100.000 aan de voorziening toegevoegd moeten worden om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden.

Voorziening Voormalig personeel
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten, door het berekenen van de verplichting op het moment van ontstaan. In 2017 wordt opnieuw bekeken of er een bedrag uit de voorziening wordt onttrokken.

Voorziening Verlofuren personeel
De voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeenten, door een verplichting op te nemen voor de opgebouwde verlofstuwmeren. In de afgelopen jaren zijn door diverse medewerkers verlofstuwmeren opgebouwd. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de medewerkers. Zeer waarschijnlijk zal een deel niet in tijd, maar in geld afgewikkeld gaan worden. Daarom hebben we een verplichting hiervoor opgenomen. In 2017 wordt opnieuw bekeken of er een bedrag uit de voorziening wordt onttrokken.

Voorziening BTW leerlingenvervoer
De voorziening is ontstaan in de voormalige gemeente Ubbergen om het risico van de BTW inzake leerlingenvervoer met de belastingdienst af te dekken. Er is duidelijkheid ontstaan over het ondernemerschap van de gemeente inzake leerlingenvervoer, waardoor de voorziening in 2017 niet meer noodzakelijk is en kan worden opgeheven.  

Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeenten om de onderhoudskosten van de gemeentewerven te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. In 2017 wordt volgens planning € 17.503 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 24.152.

Voorziening Onderhoud gemeentehuis
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De voorziening is ontstaan vanuit de voormalige gemeente Groesbeek en heeft tot doel de onderhoudskosten van het gemeentehuis te egaliseren. In 2017 wordt volgens planning € 34.127 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 92.541.

Voorziening Onderhoud trouwzaal
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn en heeft tot doel de onderhoudskosten van de trouwzaal te egaliseren. In 2017 wordt naar verwachting € 833 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 3.133.

Voorziening Onderhoud wegen
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud wegen van de voormalige gemeenten. Het doel is de dekking van de kosten voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet in het kader van de verkeersveiligheid en egalisatie van de lasten in het kader van het onderhoud aan de wegen. In 2017 wordt naar verwachting € 2.739.589 uitgegeven aan onderhoud van de diverse wegen. De benodigde dotatie op basis van de onderhoudsplanning bedraagt € 1245.000.

Voorziening Openbare verlichting
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud openbare verlichting van de voormalige gemeenten. Het doel is de dekking van de kosten voor het groot onderhoud van de openbare verlichting. Egalisatie van de kosten in de exploitatie over een langere periode. In 2017 wordt volgens planning € 292.000 uitgegeven aan onderhoud van de diverse wegen. De benodigde dotatie op basis van de onderhoudsplanning bedraagt € 292.132.

Voorziening Onderhoud parkeergarage
Sinds eind 2015 is de parkeergarage aan de Dorpsstraat in eigendom van de gemeente. Om de onderhoudskosten van deze parkeergarage te dekken is in 2016 een voorziening ingesteld. In 2017 wordt volgens planning € 35.856 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 35.781.

Voorziening Onderhoud Heuvelland
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Heuvelland uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhouds-planning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2017 wordt volgens planning € 30.101 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 32.756.

Voorziening Onderhoud Biga
De voorziening is ontstaan uit de voorziening calamiteitenonderhoud Biga van de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2017 wordt volgens planning € 11.392 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 3.101.

Voorziening Onderhoud sporthal De Duffelt
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Duffelt uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2017 wordt volgens planning € 8.511uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 60.794.

Voorziening Onderhoud Dispel/Til
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Dispel uit de voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. In 2017 wordt volgens planning € 892 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 3.057.

Voorziening Onderhoud De Lubert
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Lubert uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties van het zwembad. In 2016 is de Lubert gerenoveerd, waardoor op dit moment niet kan worden beoordeeld hoe hoog de functionele dotatie moet worden.

Voorziening Onderhoud Waco- glider
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Waco-glider uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de Waco- glider. In 2017 wordt volgens planning € 2.500 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten.
.

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud N.H.-kerk uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de toren van de N.H.-kerk.  In 2017 wordt volgens planning € 344 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 100.

Voorziening Onderhoud kasteelmuur
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Kasteelmuur uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de kasteelmuur. In 2017 wordt volgens planning € 8 uitgegeven aan onderhoud. De functionele dotatie bedraagt € 100.

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud trafo uit de voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de trafo. In 2017 wordt volgens planning € 252 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten.

Voorziening Onderhoud Aquaduct
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Aquaduct uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan het Aquaduct. In 2017 wordt volgens planning € 2.900 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 2.902.

Voorziening Recreatievoorzieningen
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud recreatievoorzieningen uit de voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud recreatievoorzieningen. In 2017 wordt geen onttrekking verwacht.

Voorziening Speeltoestellen
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud speeltoestellen uit de voormalige gemeenten. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud op basis van de onderhoudsplanning aan de gemeentelijke speeltoestellen. In 2017 wordt volgens planning € 52.500 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 48.903.

Voorziening Onderhoud De Mallemolen
De voorziening is gevormd uit de voorziening onderhoud Mallemolen uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud De Mallemolen. In 2017 wordt volgens planning € 19.730 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 25.981.

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Kloosterstraat 7-9 uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het gebouw. In 2017 wordt volgens planning € 32.789 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 8.474.

Voorziening Onderhoud De Ubburch
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Ubburch uit de voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud De Ubburch. In 2017 wordt volgens planning € 48.185 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 18.407.

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Den Ienloop uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud Den Ienloop. In 2017 wordt volgens planning € 18.512 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 20.000.

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud recreatievoorzieningen uit de voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan het gebouw. In 2017 wordt volgens planning € 4.509 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. De functionele dotatie bedraagt € 6.900.
.
Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Aula begraafplaats uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de aula. In 2017 wordt volgens planning € 1.901 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. In 2017 is een functionele dotatie niet noodzakelijk.

Voorziening Onderhoud begraafplaats Vossengraaf
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud begraafplaats uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de begraafplaats Vossengraaf. In 2017 worden geen onderhoudskosten verwacht en is een functionele dotatie niet noodzakelijk.

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud begraafplaats uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de drenkelingenbegraafplaats. In 2017 wordt volgens planning € 18 uitgegeven aan diverse onderhoudskosten. In 2017 is een functionele dotatie niet noodzakelijk.

Voorziening Riolering
Deze voorziening is ontstaan door samenvoeging van de voorziening uit de voormalige gemeenten. In de notitie riolering van de commissie Bbv, is bepaald dat de overschotten inzake rioolheffing in een voorziening moeten worden opgenomen. De reden hiervan is dat een voorziening niet vrij inzetbaar is en dat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering. Het doel van de voorziening is het opvangen van schommelingen in de exploitatie voor wat betreft de kosten en opbrengsten van het rioolstelsel. In 2017 wordt naar verwachting € 92.510 aan de voorziening toegevoegd.