Toelichting afkortingen

Afkortingenlijst

Afkorting

Omschrijving

3 O’s

Onvoorzien, Onvermijdelijk (of Onontkoombaar), Onuitstelbaar

3 D's

3 decentralisaties: van AWBZ naar Wmo, jeugdzorg en Participatiewet

Abw

Algemene bijstandswet

AH

AfvalstoffenHeffing

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AOW

Algemene OuderdomsWet

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARN

Afvalverwerking Regio Nijmegen

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B&W

Burgemeester en Wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW CompensatieFonds

BGO

Bijzonder Georganiseerd Overleg

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIBOB

Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door Openbaar Bestuur

BL

(afdeling) Beleid

BMO

(afdeling) Bestuur en Management Ondersteuning

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNP

Bruto Nationaal Product

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BOR

Bijzondere OndernemingsRaad

BOR

Bestuurlijk Overleg Regiogemeenten

BOV

Bestuurlijke Overeenkomsten Verstedelijking

BRN

Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

(afdeling) Bedrijfsvoering

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CAZ

Collectieve Aanvullende Ziektekostenregeling

CER

(Regeling) Compensatie eigen risico

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid

CPB

Centraal PlanBureau

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

Daeb

Diensten van algemeen economisch belang

DAR

Dienst Afvalstoffen en Reiniging

DNB

De Nederlandse Bank

DV

(afdeling) Dienstverlening

DVO

DienstVerleningsOvereenkomst

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

EZ

Economische Zaken

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FMP

Financieel MeerjarenPerspectief

FPU

Flexibele Pensioen Uitkering

Fte

Fulltime equivalent

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GGD

Gemeentelijke GezondheidsDienst

GNN

Gelders NatuurNetwerk

GO

Georganiseerd Overleg

GO

Gemeenschappelijk Orgaan

GOA

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsbeleid

GR

Gemeenschappelijk regeling

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GS

Gedeputeerde Staten

GW

Gemeentewet

HALT

Het ALTernatief : Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit

HRM

Human Resource Management

I&A

Informatisering & Automatisering

I/D-baan

Instroom-/Doorstroombaan

IBA

Individuele Behandeling van Afvalwater

IBO

Instituut Bijzonder Onderzoek

ICT

Informatie- en Communicatie technologie

IEGG

In Exploitatie Genomen Gronden

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IV3

Informatie Voor Derden

IZA

Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

JGZ

Jeugd Gezondheidszorg

KAB

KABinet

KAN

Knooppunt Arnhem Nijmegen

KCA

Klein Chemisch Afval

Kl

KapitaalLasten

KvK

Kamer van Koophandel

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

LOGA

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

M+E gemalen

Mechanische en elektrische gemalen

MARN

Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen

MIP

Meerjaren InvesteringsPlan

MGR

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MPG

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

MUG

Millingen – Ubbergen – Groesbeek

N

Nadelig

NCW

Netto Centrale Waarde

NIEGG

Niet In Exploitatie Genomen Gronden

NIM

Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk werk

NUP-bouwstenen

Nationaal UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid

OBGZ

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

ODRN

OmgevingsDienst Regio Nijmegen

OGGZ

Openbare Geestelijke GezondheidsZorg

OPR

(afdeling) Openbare ruimte

OR

Ondernemingsraad

OZB

Onroerend Zaak Belasting

P&C

Planning & Control

P&O

Personeel & Organisatie

Pfo

Porteufeuillehouderoverleg

PGB

Persoonsgebonden Budget

PM

Pro Memorie

PW

Participatiewet

RBT-KAN

Regionaal Bureau voor Toerisme – Knooppunt Arnhem Nijmegen

RDW

RijksDienst voor Wegverkeer

RGV

RecreatieGebieden op de Veluwe

RH

Rioolheffing

RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RIO

Regionaal Indicatie Orgaan

RO

(wet) Ruimtelijke Ordening

ROA

Regeling Opvang Asielzoekers

ROB

Regionaal OndersteuningsBureau

RPB

Regionaal Programma Bedrijventerrein

RUD

Regionale uitvoeringsdiensten

SAN

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

SEV

Sociaal Economische Versterking

Sisa

Single information single audit

SMV

Sociaal Maatschappelijke Visie

STER

Stichting Toerisme En Recreatie

SVB

Sociale Verzekerings Bank

SZ

(afdeling) Sociale Zaken

SWG

Stichting Welzijn Groesbeek

TOP

Toeristisch OverstapPunt

TOP

Tijdelijke Opslag Depot

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V

Voordelig

VCP

VerkeersCirculatiePlan

VJN

VoorJaarsNota

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapbelasting

VRGZ

VeiligheidsRegio Gelderland-Zuid

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VTU

Voorbereiding Toezicht en Uitvoering

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WABO

Wet Algemene Bepaling omgevingsrecht

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Wet Arhi

Wet Algemene regels herindeling

Wet BUIG

Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten

Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

WI

Wet Inburgering

WIJ

Wet Investeren in Jongeren

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNO

Werkvoorzieningssschap Nijmegen en Omstreken

WNV

Werk naar Vermogen

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WVG

Wet Voorzieningen Gehandicapten

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWNV

Wet Werk Naar Vermogen