Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma en de algemene dekkingsmiddelen. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens wordt een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen

x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Verschil

2015

2016

2017

2016/

Actueel

2017

Saldo

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

P1: Inwoner

-31.234

-36.144

11.972

-41.882

-29.911

6.234

P2: Onze buurt

-13.034

-14.921

8.033

-19.359

-11.326

3.595

P3: Onze gemeente

-5.669

-6.655

1.802

-5.671

-3.869

2.786

P4: Ons geld

56.286

55.813

59.429

-5.844

53.585

-2.228

P5: Overhead

-3.624

-1.953

-

-7.957

-7.957

-6.004

Saldo rekening baten en lasten

2.725

-3.861

81.236

-80.714

521

4.382

Toevoeging aan reserves

-9.039

-4.471

-

-2.235

-2.235

2.236

Onttrekking aan reserves

7.318

8.033

1.714

-

1.714

-6.319

Resultaat rekening baten en lasten

1.004

-298

82.949

-82.949

-

298