Onze gemeente

 

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de
  regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven
- Mee blijven doen

- Meedoen
- Initiatief nemen

- Ontwikkelen
- Klant

Rol gemeente

- Regelen
- Betalen
- Veel bemoeienis

- Afnemende betrokkenheid
- Minder regels, meer  
  stimuleren

- Loslaten
- Samenwerken
- Diensten verlenen

In de vorige programma's kwam je de gemeente Berg en Dal tegen als inwoner of ontmoette je de gemeente in de buurt. De gemeente ken je ook van het ophalen van paspoorten, het aangeven van geboortes, etc. De gemeente Berg en Dal is dus ook een dienstverlener. In dit programma wordt duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.

Daarnaast wordt in dit programma duidelijk dat de gemeente Berg en Dal ook actief is buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio.
Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.
Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.
In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.

Wat willen we bereiken?

Juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.

Wij versterken de plaatselijke economie en werkgelegenheid.

In Berg en Dal werkt iedereen naar vermogen.

Toeristen bezoeken graag Berg en Dal.

De gemeente Berg en Dal is qua grootte de derde gemeente in de regio Nijmegen. We pakken onze rol in de regio.

We maken het voor inwoners en ondernemers gemakkelijker om initiatief te nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Onze inwoners weten ons te vinden en zijn tevreden over onze dienstverlening

We helpen onze inwoners om te doen wat ze willen, maar stellen grenzen waar nodig.

We willen een duurzame gemeente zijn. We geven zelf het goede voorbeeld.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2015Raming 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten-11.578-8.512-5.671-5.545-5.450-5.361
Bestuurorganen-1.246-1.207-1.103-1.103-1.103-1.103
Bestuursorganen/Gem.raad-507-562-423-423-423-423
Bestuursorganen/B&W-492-462-489-489-489-489
Bestuursorganen/Raadsonderst.-243-168-175-175-175-175
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie-3-16-16-16-16-16
Bestuurlijke samenwerking-205-140-167-167-167-167
Best.samenwerking/Samenw.verbanden-205-140-167-167-167-167
Burgerzaken-1.142-1.274-749-711-611-495
Burgerzaken/GBA-482-498-363-363-363-363
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie-436-575-281-237-71-71
Burgerzaken/Burgerlijke stand-76-119-29-29-29-29
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.-25-35-20-20-20-20
Burgerzaken/Verkiezingen-103-31-45-52-1160
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.-20-15-11-11-11-11
Economische havens en waterwegen-3-3-3-3-3-3
Econom.havens&waterwegen/Loswal-3-3-3-3-3-3
Openbaar vervoer-67-95-64-64-64-64
Openbaar vervoer/Beheer-44-71-42-42-42-42
Openbaar vervoer/Veerdiensten-24-24-22-22-22-22
Economische ontwikkeling-115-155-37-37-37-36
Economische ontwikkeling/Algemeen-115-155-37-37-37-36
Fysieke bedrijfsinfrastructuur-74-110000
Fys.bedr.infr.str./Algemeen-14-110000
Fys.bedr.infr.str./Grex. Mies-5600000
Fys.bedr.infr.str./Grex Lieskes W.-400000
Markten-43-38-27-27-27-27
Markten/Beheer-43-38-27-27-27-27
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen00-17-17-17-17
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer00-17-17-17-17
Toerisme-619-401-253-252-241-242
Toerisme/Beleid & uitvoering-619-401-253-252-241-242
Economische promotie00-17-17-17-17
Economische promotie/Beheer00-17-17-17-17
Musea-58-688-44-43-43-43
Musea/Musea-58-688-44-43-43-43
Arbeidsparticipatie-1.781-2.398-1.583-1.501-1.539-1.566
Arbeidsparticipatie/Inburgering-166-178-270-120-120-120
Arbeidsparticipatie/Re-integratie-1.616-2.220-1.251-1.319-1.357-1.384
Arbeidsparticipatie/Algemeen00-62-62-62-62
Ruimtelijke ordening-813-610-371-371-351-351
RO/Bestemmingsplannen-438-540-296-296-296-296
Ruimtelijke ordening/Projecten-347-60-65-65-45-45
Ruimtelijke ordening/Planschade-28-10-10-10-10-10
Grondexploitatie-3.878-76-36-36-36-36
Grondexploitatie/Algemeen-598-15-2-2-2-2
Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr000000
Grondexploitatie/locatie Hofei000000
Grondexploitatie/loc.H#senhoff-1100000
Grondexploitatie/loc.Dekkerswald000000
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek-1.07900000
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek-2.0760-34-34-34-34
Grondexploitatie/Ooijse Graaf-400000
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat000000
Grondexploitatie/Morgenbad-11000000
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom0-620000
Woningbouw-335-209-141-135-134-133
Woningbouw/Algemeen-335-209-141-135-134-133
Stedelijke vernieuwing-49-14-29-29-29-29
Stedelijke vernieuwing/Algemeen-49-14-29-29-29-29
Bouwvergunningen-1.149-1.192-1.032-1.032-1.032-1.032
Bouwvergunningen/Algemeen-1.146-1.171-1.031-1.031-1.031-1.031
Bouwvergunningen/Leges-3-21-1-1-1-1
Baten5.9091.8571.8021.4611.0271.027
Bestuurlijke samenwerking1400000
Best.samenwerking/Samenw.verbanden1400000
Bestuurorganen000000
Bestuursorganen/Gem.raad000000
Burgerzaken574670793702268268
Burgerzaken/GBA373644444444
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie467552649558124124
Burgerzaken/Burgerlijke stand505772727272
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.192528282828
Economische havens en waterwegen111010101010
Econom.havens&waterwegen/Loswal111010101010
Openbaar vervoer131512121212
Openbaar vervoer/Beheer000000
Openbaar vervoer/Veerdiensten131512121212
Economische ontwikkeling100000
Economische ontwikkeling/Algemeen100000
Fysieke bedrijfsinfrastructuur6400000
Fys.bedr.infr.str./Grex. Mies5600000
Fys.bedr.infr.str./Grex Lieskes W.400000
Fys.bedr.infr.str./Algemeen400000
Markten313434343434
Markten/Beheer313434343434
Toerisme393239253253253253
Toerisme/Beleid & uitvoering393239253253253253
Arbeidsparticipatie62248024242424
Arbeidsparticipatie/Inburgering404824242424
Arbeidsparticipatie/Re-integratie5814320000
Ruimtelijke ordening3314848484848
Ruimtelijke ordening/Projecten3294545454545
Ruimtelijke ordening/Planschade133333
Grondexploitatie3.3100250000
Grondexploitatie/Algemeen300250000
Grondexploitatie/locatie Hofei000000
Grondexploitatie/loc.H#senhoff1100000
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek1.07900000
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek2.07600000
Grondexploitatie/Ooijse Graaf400000
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat000000
Grondexploitatie/Morgenbad11000000
Woningbouw5911111
Woningbouw/Algemeen5911111
Bouwvergunningen487360378378378378
Bouwvergunningen/Algemeen2966666
Bouwvergunningen/Leges458354372372372372
Totaal programma-5.669-6.655-3.869-4.084-4.423-4.334

Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
Hieronder staat voor dit programma een toelichting op de verschillen tussen 2016 en 2017.
De 'N' staat voor nadelig en de 'V' voor voordelig.

Tot 2017 werden de salariskosten met een opslag voor overhead toegerekend aan de programma’s. Vanaf 2017 worden nog alleen de salariskosten op de programma’s geraamd en alle overhead op het programma Overhead. Hierdoor ontstaat op dit programma een voordeel van € 1.177.000 (V).

Met ingang van 2017 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften voor berekening van de rentekosten over investeringen. Hierdoor is het rentepercentage verlaagd van 4,5% naar 1,5%. De kapitaallasten (rente en afschrijving) dalen met € 31.000 (V).

In 2016 zijn diverse eenmalige budgetten voor projecten (subsidie bevrijdingsmuseum, toerisme  e.d.)  geraamd, die deels zijn overgeheveld uit 2015. Ten opzichte van 2016 zijn de ramingen in 2017 € 891.000 (V) lager.

De jaarlijkse storting in de voorziening pensioenverplichtingen wethouders is in 2017 verlaagd met € 49.000 (V) op basis van actuele berekeningen.

De stedenband met Körmend is beëindigd (Kadernota 2017). Dit leidt tot een lagere subsidie van € 9.000. Daarnaast is in 2016 de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen eenmalig verlaagd met € 57.000 door een teruggaaf van het positieve resultaat van de Stadsregio na liquidatie. Dit leidt in 2017 tot een nadeel van € 48.000 (N).

De ramingen voor leges minus de afdrachten hiervan aan het rijk laten een voordeel zien van € 92.000 (V).

De raming van de bijdrage aan de MGR voor reïntegratietrajecten bedraagt € 374.000 (V) minder. Circa € 200.000 komt uit de kadernota 2017 en het dekkingsplan. Hetzelfde bedrag heeft te maken met het aframen van het budget voor intensivering nieuw werk waartoe is besloten. Het restant is een mutatie op de rijksuitkering die wordt doorvertaald naar de MGR.

Op grond van het bestuursakkoord 'verhoogde asielstroom' zal onze gemeente extra kosten  maken voor onder meer leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie, zorg en preventie. Hiervoor is € 150.000 (N) in de begroting geraamd. Via de algemene uitkering ontvangen we tot hetzelfde bedrag een vergoeding van deze kosten.

Conform het dekkingsplan 2017-2020 is het budget voor de herinrichting van het marktterrein Groesbeek met € 250.000 verlaagd. In de begroting 2017 is de aanwending van de voorziening exploitatietekort grondexploitatie van € 250.000 (V) geraamd.  Dit bedrag is via het programma Ons Geld toegevoegd aan de reserve rekeningresultaat.  Een en ander conform de Kadernota 2017.

In de Voorjaarsnota 2016 is voor 2016 eenmalig € 144.000 aanvullend als bijdrage aan de ODRN op dit programma geraamd. Deze bijdrage kwam ten laste van de bestemmingsreserve egalisatie bijdrage ODRN. Voor 2017 is er sprake van een minderlast van € 144.000 (V) op dit programma.

Overige afwijkingen € 24.000 (N).

Relevante beleidskaders

De re-integratieverordening MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/bestuur/besluiten/re-integratieverordening-rijk-van-nijmegen-ab110215.pdf
https://www.regiorvn.nl/_media/formele-besluiten/07-03/nadere-regels-en-beleidsregels-re-integratieverordening-participatiewet-mgr-rijk-van-nijmegen.pdf

De financiële verordening MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/bestuur/besluiten/financiële-verordening.pdf

Inkoopbeleid MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/formele-besluiten/inkoopbeleid.pdf

Breed
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/rapport-boekenonderzoek-breed.pdf
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/11a-voorstel-overheveling-piofach-taken-breed.pdf

Het Werkbedrijf
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/inrichtingsplan-module-werkbedrijf.pdf
https://www.werkbedrijfrvn.nl/werkzoekenden/
https://www.werkbedrijfrvn.nl/werkzoekenden/veelgestelde-vragen/

Sociaal Maatschappelijke Visie 2015
http://www.bergendal.nl/inwoners/sociaal-maatschappelijke-visie_44933/

Sterke werkwoorden

Werk is de uitkomst

Visie document Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek

Strategische visie Groesbeek 2015
http://www.bergendal.nl/bestuur-organisatie/strategische-visie-groesbeek-berg-en-dal-2025_43788/

Structuurvisie Groesbeek
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/

Structuurvisie Millingen aan de Rijn
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/

Structuurvisie Ubbergen
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/

Subsidieverordening Toerisme
(wordt voor 1-1-17 geharmoniseerd en vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Kadernota Toerisme
(wordt naar verwachting voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Economische visie
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Integraal Toezicht en Handhavingsbeleidsplan gemeente Berg en Dal
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link)

Notitie grondexploitatie van de commissie BBV

Verbonden partijen

  • ODRN
  • Euregio
  • GO regio Arnhem Nijmegen
  • RBT-Kan
  • Grenzland Draisine GMBH
  • MGR