Leeswijzer

Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte worden in de `ambities` de keuzes weergegeven die met deze begroting worden gemaakt. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. In de inleiding van dit onderdeel programma's gaan we in op de nieuwe werkwijze voor programma's, thema's en producten en de ontwikkeling van de indicatoren waarmee resultaten worden gemeten. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief, het weerstandsvermogen, het risicoprofiel en de investeringen. Ook staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2017 en komende jaren. Tot slot zijn in de `bijlagen` diverse overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.

De nieuwe schrijfstijl is kort en helder en verwijst met links naar onderliggende documenten.