Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

B64

Onderwerp:

Programmabegroting 2017

Datum B&W-vergadering

4 oktober 2016

Datum raadsvergadering

3 november 2016

Datum carrousel:

nvt

Portefeuillehouder:

S. Fleuren

Ambtenaar:

G. Gruijters

Telefoonnummer:

024 3013748

E-mailadres:

g.gruijters@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-16-36646

Documentnummer:

VB/Raad/16/00346

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. De Programmabegroting 2017, inclusief de meerjarenraming 2018-2020, vast te stellen.
2. De in het Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2020 (MIP) opgenomen investeringen goed
    te keuren.
3. Het kader voor de subsidies vast te stellen conform het overzicht in de
    Programmabegroting 2017.
4. De methodiek van toerekening voor de overhead vast te stellen.

 1. Inleiding

Wij bieden u de Programmabegroting 2017 voor het eerst digitaal aan. In de technische toelichting op 6 oktober wordt uitleg gegeven over deze webversie die dan ook online en via internet voor iedereen toegankelijk is.

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de septembercirculaire. Wij verwachten aanzienlijke nadelen op het sociaal domein. Daarom maken wij een voorbehoud. Hierover wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

Zoals met u is afgestemd, is er in deze begroting een andere indeling van de programma’s opgenomen. Ook is de regelgeving gewijzigd. De leidt ertoe dat niet alle ramingen een op een vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Deze begroting is gebaseerd op de kaders, die zijn opgenomen in de Kadernota 2017 en het dekkingsplan 2017-2020 en is in alle jaren sluitend. Veel ramingen zijn ten opzichte van de Kadernota geactualiseerd.

Hoe is het proces verlopen?
Naar aanleiding van onze eigen evaluatie en het rapport van de Rekenkamercommissie hebben we onze begroting tegen het licht gehouden. We hebben de begroting aangepast aan de nieuwe regelgeving. In overleg met een afvaardiging van uw raad zijn we onder meer gekomen tot een nieuwe programma-indeling. Ook hebben we de doelen en resultaten zo concreet mogelijk geformuleerd. De focus lag hierbij op de veranderopgaven. Tenslotte hebben we de ambities een prominentere plaats in de nieuwe Programmabegroting gegeven.

Na de vaststelling van de vastgestelde Kadernota en het dekkingsplan zag het FMP (Financieel MeerjarenPerspectief) er als volgt uit (bedragen x € 1.000):
2017: -20
2018: +59
2019: +45
2020: +4

Actualisatie en doorrekening van alle posten in de conceptbegroting leveren in eerste instantie het volgende FMP op:
2017: +354
2018: +747
2019: +280
2020: +390

Opgemerkt wordt dat in deze cijfers uitgegaan is van een kostendekkendheid van 100% van de afvalstoffenheffing (zie verder onder kanttekeningen).

Wij stellen voor om op de volgende wijze om te gaan met deze positieve saldi:

 1. Het terugdraaien van de eenmalige onttrekking uit de algemene reserve van € 136.000 Deze onttrekking was opgenomen in de Kadernota, en was bedoeld om het tekort te dekken. Omdat er nu geen sprake meer is van een tekort, is deze onttrekking niet meer nodig.
 2. Het verhogen van de stelpost nieuw beleid
  Bij de behandeling van de Kadernota is een amendement aangenomen over een budget voor nieuw beleid. Wij hebben dit in de begroting vertaald door een stelpost hiervoor op te nemen.
  Het amendement ging uit van budgettaire neutraliteit. De bedragen in het amendement sloten echter niet hierbij aan. Uitgaande van budgettaire neutraliteit zou de stelpost in 2017 € 75.500 bedragen en in de jaren daarna € 60.500.
  Nu er voldoende financiële ruimte is, stellen wij voor om de stelpost nieuw beleid te verhogen naar een jaarlijks bedrag van € 200.000. Dit bedrag sluit aan met het aangenomen amendement.

Deze stelpost is bedoeld voor nog (verder) te ontwikkelen beleid. Hierbij valt te denken aan economie, toerisme, duurzaamheid, en het sociale domein.

 1. Restant overschot toevoegen aan onvoorzien
  Tenslotte stellen wij voor om de overblijvende saldi toe te voegen aan de stelpost onvoorzien. Deze stelpost was oorspronkelijk opgenomen voor een jaarlijks bedrag van € 50.000. Na verwerking van dit voorstel laat deze stelpost het volgende verloop zien (bedragen x € 1.000):
  2017: 143
  2018: 657
  2019: 190
  2020: 300

Deze stelpost is weliswaar aanzienlijk, maar gezien de (financiële) onzekerheid en de nog vast te stellen visiedocumenten de komende tijd, denken wij dat het zinvol is om deze post als zodanig op te nemen. Op deze wijze hebben eventuele tegenvallers geen directe gevolgen voor de begroting.

Door deze mutaties is het begrotingssaldo in alle jaren nihil.

In de Programmabegroting 2017 zijn bovenstaande mutaties reeds verwerkt.

Zoals toegezegd hebben we een meerjarig actueel overzicht van de reserves en voorzieningen bij de begroting gevoegd. In dit overzicht zijn alle bekende mutaties verwerkt.
Ook het toegezegde overzicht over de lokale lasten hebben we opgenomen in dit raadsvoorstel. In de begroting vindt u dit terug in de paragraaf lokale heffingen.

 1. Beoogd effect

Op grond van de Gemeentewet dient de programmabegroting vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten te worden aangeboden.
De doelen en resultaten zijn opnieuw geformuleerd. De inwoner is hierbij als uitgangspunt genomen. Hierbij streven we naar een betere leesbaarheid van de begroting.

 1. Argumenten

1.1 Gemeente is financieel gezond
Het is de bevoegdheid van uw raad om de begroting vast te stellen. Hierbij willen wij een financieel gezonde gemeente zijn met structureel sluitende begrotingen.

2.1 Apart voorstel voor autorisatie investeringen mogelijk
In deze begroting zijn diverse investeringen voor het jaar 2017 en verder opgenomen. Indien uw raad van bepaalde nieuwe investeringen een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen, moet u dat bij deze begroting aangeven. Wij verwijzen hierbij naar hetgeen is opgenomen in de door uw raad vastgestelde Financiële Verordening Groesbeek 2015, artikel 5.

3.1 Voorkomen open eind regelingen
Met het vaststellen van het kader voor de gemeentelijke subsidies worden open-einde regelingen voorkomen. De ramingen zijn gebaseerd op de deelverordeningen 2017 en/of op de betreffende begrotingsposten 2017.

4.1 Methodiek berekening overhead wettelijk vereist
Vanaf 2017 worden de overheadkosten apart in de begroting verwerkt en zichtbaar gemaakt. Deze verandering staat in de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het overzicht overhead in de begroting.

In de notitie overhead van de commissie BBV is onder meer opgenomen: “Bij de berekening van de tarieven voor lokale heffingen moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.”

 1. Kanttekeningen

a. Afvalstoffenheffing 100% kostendekkend
Wij stellen voor om het tarief van de afvalstoffenheffing vast te stellen op € 199. Dit is het hoogste (oude) tarief in 2016 van de drie voormalige gemeenten.

Omdat we uitgaan van een kostendekkendheid van 100%, hebben we in deze begroting een stelpost (taakstelling) kostenreductie afval inzamelen opgenomen van € 210.000.
In onze overwegingen heeft een rol gespeeld dat u bij de herindeling reeds heeft gekozen voor 100% kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing. Ook in de Kadernota 2017 is dit onderwerp aan de orde geweest. Daartegenover staat dat wij lastenverzwaring zoveel mogelijk willen voorkomen.

Dat er sprake is van een kostenstijging met betrekking tot afval heeft voor een deel te maken met het succes van de milieustraat. Deze is gratis voor de inwoner (en was dit voorheen niet) en er is veel meer gebruik van gemaakt dan vooraf verwacht. Dit heeft geleid tot hogere kosten.
Bij de definitieve vaststelling van de tarieven (raadsvergadering van december) gaan wij nader in op de onderbouwing en de hoogte van de nieuwe tarieven.

b. Eenmalig afzien van verhoging rioolheffing
Om de totale lokale lasten niet al te veel te laten stijgen stellen we voor om de verhoging van de rioolheffing eenmalig niet door te voeren. Het gaat hier om een verhoging van 7% (5% op basis van het GRP en 2% inflatiecorrectie). Het tarief blijft dan op het niveau van 2016. Dit heeft overigens wel tot gevolg dat we minder storten in de egalisatievoorziening riolering, en hierbij dus afwijken van het GRP.

Door op bovenstaande wijze om te gaan met de afvalstoffenheffing en de rioolheffing blijven onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde van 2016. Zie hiervoor ook onderstaande tabellen.

Tabel: Lokale lasten per type huishouden 2017

Berg en Dal

Berg en Dal

Eigenaar woning

Huurder woning

Belastingsoort

Meerpers.

Eenpers.

Meerpers.

Eenpers.

Ozb

        223

        223

             -

             -

Rioolheffing

        264

        159

        264

        159

Afvalstoffenheffing

        199

        142

        199

        142

Afvalzakken

          26

          17

          26

          17

Totaal

        712

        542

        489

        318

c. Neerwaartse bijstelling rijksbudgetten Jeugd/WMO onduidelijk
Op het moment dat wij de begroting opstelden was er nog onduidelijkheid over de neerwaartse bijstelling van de rijksbudgetten met betrekking tot Jeugd en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het ziet ernaar uit dat dit tot een fors nadeel zal leiden. Zodra hierover meer duidelijk is, komen we hierop terug.

d. Septembercirculaire 2016 niet verwerkt
De gevolgen van de septembercirculaire 2016 zijn nog niet doorgerekend in deze begroting. Zodra deze circulaire is doorgerekend, wordt u hierover geïnformeerd.

 1. Financiële onderbouwing

Voor een vergelijking met de cijfers uit de begroting 2016 wordt verwezen naar de samenvatting in de begroting. Hierin staan globaal de verschillen tussen de begrotingsjaren 2016 en 2017 aangegeven. Deze verschillen zijn ook per programma vergeleken.

 1. Communicatie

Na vaststelling van de Programmabegroting 2017 wordt deze door ons aan de Provincie aangeboden. De kaders voor de subsidies worden na vaststelling gepubliceerd in het Gemeentenieuws.

 1. Aanpak/uitvoering

Over de voortgang van de Programmabegroting 2017 rapporteren wij u via de voorjaars- en najaarsnota. In de jaarstukken 2017 leggen wij vervolgens eindverantwoording af.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

J.W. Looijen

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

 • Begroting 2017 en meerjarenbegroting

Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016.

overwegende dat de in de Kadernota 2017 en het dekkingsplan 2017-2020 de beleidsmatige en financiële kaders zijn vastgelegd en dat deze in de Programmabegroting 2017 zijn verwerkt.
Dat tijdens de begrotingsbehandeling op 3 november 2016:

 1. een amendement is aangenomen met als strekking de notulering van de raads- en carrouselvergaderingen te continueren;
 2. besloten is de post nieuw beleid te verhogen tot € 400.000,- dit deels door de post onvoorzien te verlagen en deels door een bedrag te putten uit de exploitatie;
 3. een amendement is aangenomen om de uitbreiding van de formatie met 0,44 fte voor de inkoopfunctie te schrappen en eventueel op te vangen binnen de formatie;
 4. een amendement is aangenomen om een budget van € 7.200,- geld beschikbaar te stellen voor cultuureducatie op scholen.

b e s l u i t  :

 1. De Programmabegroting 2017, inclusief de meerjarenraming 2018-2020, vast te stellen en daarbij:
 • de notulering van de raads- en carrouselvergaderingen te continueren en daarvoor jaarlijks een bedrag van € 15.000,- op te nemen in de begroting;
 • de post nieuw beleid te verhogen tot € 400.000,-, dit deels door de post onvoorzien te verlagen en deels door een bedrag te putten uit de exploitatie;
 • de uitzetting met 0,44 fte voor de inkoopfunctie te schrappen hetgeen leidt tot een bijstelling met € 31.000,- en eventueel op te vangen binnen de formatie ;
 • voor cultuureducatie op scholen een jaarlijks bedrag van € 7.200,- beschikbaar te stellen.
 1. De in het Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2020 (MIP) opgenomen investeringen goed te keuren in die zin dat daarvoor geen raadsvoorstel meer noodzakelijk voor tot uitvoering wordt overgegaan;
 2. Het kader voor de subsidies vast te stellen conform het overzicht in de Programmabegroting 2017;
 3. De methodiek van toerekening voor de overhead vast te stellen;
 4. De 1e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 3 november 2016.

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman