Inwoner

 

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de
  regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven
- Mee blijven doen

- Meedoen
- Initiatief nemen

- Ontwikkelen
- Klant

Rol gemeente

- Regelen
- Betalen
- Veel bemoeienis

- Afnemende betrokkenheid
- Minder regels, meer  
  stimuleren

- Loslaten
- Samenwerken
- Diensten verlenen

Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!

Wat willen we bereiken?

Ik heb voldoende inkomen

Ik krijg ondersteuning als dat nodig is

Ik ben betrokken en doe mee

Alle kinderen krijgen gelijke kansen

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2015Raming 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten-43.599-48.897-41.882-41.472-41.186-41.027
Openbaar basisonderwijs00-20-20-20-20
Openbaar basisonderwijs/Alg.00-20-20-20-20
Onderwijshuisvesting-2.948-3.207-1.865-1.850-1.835-1.817
Onderwijshuisv./Basisonderwijs-1.359-1.449-862-855-849-842
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs-1.059-1.139-652-647-642-634
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs-530-618-351-348-345-342
Onderwijsbegeleiding-8-50000
Onderwijsbegeleiding/Algemeen-8-50000
Stimuleren schooldeelname-119-131-125-125-125-125
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.-119-131-125-125-125-125
Leerlingenvervoer-702-710-636-636-636-636
Leerlingenvervoer/Algemeen-702-710-636-636-636-636
Overige onderwijsvoorzieningen-275-256-178-176-174-172
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid-188-173-89-89-89-89
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming-65-58-63-63-63-63
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming-22-25-25-24-22-20
Volwasseneneducatie-14-140000
Volwasseneneducatie/Algemeen-14-140000
Peuterspeelzalen-224-266-355-354-354-354
Peuterspeelzalen/Algemeen-224-266-355-354-354-354
Voortgezet onderwijs00-20-20-20-20
Voortgezet onderwijs/Algemeen00-20-20-20-20
Samenkracht en burgerparticipatie-2.513-1.954-882-855-835-835
Samenkr&burgerpart/kinderopvang-103-140-199-198-198-198
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd-407-3070000
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg-21-120000
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk-263-274-236-236-235-235
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk-328-353-261-260-260-259
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg-598-214-103-102-102-102
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk-235-2220000
Samenkr&burgerpart/WMO-558-433-84-59-41-41
Dorps- en buurthuizen-1.576-1.495-881-824-797-795
Dorps- en buurthuizen/Algemeen-406-394-208-148-122-120
Dorpshuis de Mallemolen-174-181-169-168-167-167
Dorpshuis Op d'n Heuvel-365-223-229-229-229-228
Dorpshuis Kloosterstraat 7-9-12-12-12-12-12-12
Dorpshuis den Ienloop-308-263-131-130-130-130
Kulturhus Kekerdom-30-8-6-6-6-6
Jeugdsoos Rietlanden 5-11-12-9-9-9-9
Dorpshuis de Ubburch-42-38-37-37-37-36
Kulturhus Beek-76-2700000
Kulturhus Leuth-153-94-81-86-86-86
Wijkteams-2.719-2.724-2.678-2.678-2.678-2.678
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv-2.413-2.387-2.548-2.548-2.548-2.548
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg-181-1920000
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG-125-145-130-130-130-130
Inkomens- en bijstandvoorziening-14.272-16.522-14.835-14.834-14.834-14.834
Ink.-bijst.voorz./Algemeen-1.589-1.675-1.210-1.210-1.210-1.210
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet-9.667-11.629-11.159-11.159-11.159-11.159
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche-86-90-86-86-86-86
Ink./bijst.voorz./BBZ-310-498-321-321-321-321
Ink./bijst.voorz./Bijz.bijstand-2.381-2.432-1.811-1.811-1.811-1.811
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding-239-198-249-248-248-248
Begeleide participatie-5.469-5.284-4.707-4.300-3.982-3.728
Begel.participatie/Algemeen-16-29-71-71-71-71
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.-5.454-5.255-4.636-4.229-3.911-3.657
Maatwerkvoorzieningen (WMO)-926-1.390-1.679-1.722-1.765-1.765
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen-926-1.390-1.679-1.722-1.765-1.765
Maatwerkdienstverlening 18+-6.137-8.219-6.167-6.224-6.276-6.393
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz-3.629-4.736-3.072-3.072-3.072-3.072
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg-86-181-131-131-131-131
Maatwerkdnstverl.18+/Begel.dagbest.-2.422-3.302-2.964-3.020-3.073-3.190
Maatwerkdienstverlening 18--3.085-3.953-2.627-2.627-2.627-2.627
Maatwerkdienstverlening 18-/PGB-436-859-200-200-200-200
Maatwerkdnstverl.18-/Indiv.voorz.-2.647-2.981-2.427-2.427-2.427-2.427
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr-2-1120000
Geëscaleerde zorg18+-36-120-355-355-355-355
Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen-36-120-355-355-355-355
Geëscaleerde zorg 18--2.576-2.646-3.870-3.870-3.870-3.870
Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang-2.576-2.646-3.870-3.870-3.870-3.870
Baten12.36512.75211.97211.95611.94411.944
Onderwijshuisvesting6600000
Onderwijshuisv./Basisonderwijs900000
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs4200000
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs1500000
Leerlingenvervoer141010101010
Leerlingenvervoer/Algemeen141010101010
Overige onderwijsvoorzieningen757373737373
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid757373737373
Peuterspeelzalen001111
Peuterspeelzalen/Algemeen001111
Samenkracht en burgerparticipatie4014249332121
Samenkr&burgerpart/kinderopvang210000
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg36500000
Samenkr&burgerpart/WMO334149332121
Dorps- en buurthuizen302360323323323323
Dorpshuis de Mallemolen868099999999
Dorpshuis Kloosterstraat 7-9101111111111
Dorpshuis den Ienloop105148130130130130
Jeugdsoos Rietlanden 5133333
Dorpshuis de Ubburch212020202020
Kulturhus Leuth787360606060
Dorps- en buurthuizen/Algemeen200000
Dorpshuis Op d'n Heuvel0250000
Wijkteams000000
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv000000
Inkomens- en bijstandvoorziening10.66511.41210.76610.76610.76610.766
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet9.55810.99110.49610.49610.49610.496
Ink./bijst.voorz./BBZ614347195195195195
Ink./bijst.voorz./Bijz.bijstand4937575757575
Maatwerkdienstverlening 18+816855750750750750
Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz816855750750750750
Maatwerkdienstverlening 18-1000000
Maatwerkdnstverl.18-/Indiv.voorz.1000000
Geëscaleerde zorg 18-1600000
Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang1600000
Totaal programma-31.234-36.144-29.911-29.516-29.242-29.083

Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
Hieronder staat voor dit programma een toelichting op de verschillen tussen 2016 en 2017.
De 'N' staat voor nadelig en de 'V' voor voordelig.

Tot 2017 werden de salariskosten met een opslag voor overhead toegerekend aan de programma’s. Vanaf 2017 worden nog alleen de salariskosten op de programma’s geraamd en alle overhead tezamen op het programma Overhead. Hierdoor ontstaat op dit programma een voordeel van € 3.229.000 (V).

Met ingang van 2017 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften voor berekening van de rentekosten over investeringen. Hierdoor is het rentepercentage verlaagd van 4,5% naar 1,5%. De kapitaallasten (rente en afschrijving) dalen met € 1.015.000 (V).

In 2016 zijn diverse eenmalige budgetten voor projecten geraamd, die deels zijn overgeheveld uit 2015. Te noemen zijn onder meer duurzaamheidsprojecten accommodaties en herindicatie/huishoudelijke hulp toelage Wmo. Ten opzichte van 2016 zijn de ramingen in 2017 € 1.874.000 (V) lager.

Diverse budgetten zijn in 2017 overgeheveld van programma 2. Hierdoor is op dit programma sprake van een meerlast van € 97.000 (N). Per saldo heeft de overheveling geen effect op het begrotingssaldo.

De uitgaven voor Sociaal Domein (Jeugd en Wmo) stijgen met € 290.000 (N). De uitgaven hiervoor worden gedekt door de rijksuitkering en de aanwending van de risicoreserve die op programma Ons Geld worden geraamd.

De bijdrage aan de MGR voor sociale werkvoorziening en de bijdrage in de reorganisatiekosten Breed dalen met € 619.000 (V). Hiertegenover staat dat de rijksbijdrage voor sociale werkvoorziening op programma Ons Geld met € 307.000 (N) afneemt.

Conform de Kadernota 2017 wordt € 58.000 (N) geraamd als bijdrage in de kosten van sloop van het Bosduiveltje en de herinrichting van het terrein.

Voor kwijtschelding van belastingen wordt de raming met € 48.000 (N) verhoogd als gevolg van de harmonisatie van de belastingen en ervaringscijfers over 2015 en 2016.

Conform de Kadernota 2017 is € 110.000 (N) geraamd voor doelgroepenvervoer als gevolg van de vermindering van de provinciale subsidie.

De budgetten voor voorzieningen, huishoudelijk hulp en eigen bijdrage worden € 121.000 (V) positief bijgesteld. Bij de Kadernota 2017 was de raming voor woonvoorziening reeds met € 100.000 (V) verlaagd.

De raming voor bijstandsuitkeringen wordt verhoogd met € 40.000 (N).

Overige begrotingsposten €19.000 (V) onder meer door diverse bezuinigingen op grond van het dekkingsplan 2017-2020.

Relevante beleidskaders

Sociaal Maatschappelijke Visie 2014

Algemene Subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017
(vaststelling oktober 2016)

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/413346/413346_1.html

Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409626/409626_1.html

Nadere regels voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/394059/394059_1.html

Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/365145/365145_1.html

Verordening leerlingenvervoer Groesbeek 2014
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/331365/331365_1.html

Afstemmingsverordening (maatregelenverordening) Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/371033/371033_3.html

Verordening Tegenprestatie naar Vermogen gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/396065/396065_1.html

Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409633/409633_1.html

Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/378408/378408_1.html

Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Groesbeek 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409632/409632_1.html

Beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Gemeente Berg en Dal 2017
(vaststelling najaar 2016)

Beleidsregel kinderopvang gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/359507/359507_1.html

Verbonden partijen

  • IBO
  • GGD Gelderland Zuid