Voorwoord en persberichten

Welkom bij onze eerste digitale begroting!

De begroting is een van de belangrijkste documenten van een gemeente. Het is de basis voor  de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.

Deze begroting heeft een andere indeling dan wat je van ons gewend bent. De programma's zijn ingedeeld vanuit de leefwereld van de inwoner. Vanuit hier hebben we doelen en resultaten benoemd. Ook hebben we de belangrijkste ambities een plaats gegeven in deze begroting.

We zijn verheugd dat we een sluitende begroting kunnen presenteren. Niet alleen voor 2017, maar ook voor de jaren daarna. We hebben voldoende buffers in deze begroting opgenomen om risico's op te kunnen vangen.

We hebben de lasten voor de inwoner kunnen beperken. Ook in 2017 blijven we met onze lokale lastendruk onder het landelijk gemiddelde.

Op energieke wijze willen wij samen met de raad en inwoners de doelen uit deze begroting realiseren.

Met vriendelijke groet,

College Burgemeester en Wethouders

Burgemeester Mark Slinkman:

"We zijn er voor u!"

Portefeuille
Algemene en bestuurlijke zaken, Herindeling en harmonisatie, Samenwerkingsagenda (sub)regionaal, Internationale samenwerking, Strategische visie, Regiegemeente, Beleidscoördinatie, Bedrijfvoering/P&O, Informatievoorziening en automatisering, Dienstverlening, Politie, Openbare orde, Brandweer, Veiligheid en rampenbestrijding, "Burgervader-rol" bij crisissituaties, Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles), Asielbeleid, Integrale veiligheid, Communicatie en (lokale) media, Representatie, Voorlichting

Wethouder Sylvia Fleuren:

"Berg en Dal aantrekkelijk!"

Portefeuille
Financiën, Belastingen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Economische zaken/ Werkgelegenheid/ Werkbedrijf, werkklanten, Toerisme en recreatie

Wethouder Sjaak Thijssen:

"Zorg voor elkaar!"

Portefeuille
(gedurende de gehele collegeperiode vervanger burgemeester openbare orde en rampenbestrijding), Decentralisaties: participatie/ jeugdzorg/ wmo-awbz, Sociale zaken en WMO, Welzijn, Wonen, Volksgezondheid, Milieu en afval, Project centrumplan Groesbeek

Wethouder Erik Weijers:

"Berg en Dal energieneutraal in 2050?
Hoe verleiden we de inwoner om mee te doen?"

Portefeuille
Natuur en Landschap, Coördinatie thema duurzaamheid, Monumenten, Kunst en cultuur, Bibliotheek, Onderwijs, Sport, Accommodaties, Subsidies (behorend bij de hierboven genoemde portefeuilleonderdelen), betrokken bij toeristisch/ recreatieve ontwikkelingen zodra ze natuur/ landschap raken

Wethouder Alex ten Westeneind:

"Samen zijn we meer, samen kunnen we meer!"

Portefeuille
Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Grondzaken, Omgevingsvergunningen, Openbare werken, Verkeer, vervoer, mobiliteit, Nutsbedrijven, Integraal waterbeheer

Persberichten begroting 2017

           Persbericht

Groesbeek,  4 oktober 2016

Begroting Berg en Dal gaat digitaal!

Wat betaalt de gemeente eigenlijk allemaal? En waar komt het  geld vandaan? Welke keuzes maakt de gemeente om het geld uit te geven? Vanaf 6 oktober krijgt de nieuwsgierige lezer meer inzicht in de wereld van de gemeentebegroting. Om 20.00 uur gaat namelijk de eerste digitale begroting van de gemeente Berg en Dal de lucht in.

Dan krijgt politiek Berg en Dal ook een technische toelichting over deze site en de begroting 2017. Met deze stap kan iedereen op elk moment in de begroting zien waar de gemeente Berg en Dal op inzet en hoe ze dat gaat doen.

Verder is de begroting leesbaarder door het gebruik van klare taal. Hierdoor wil het college een grotere groep inwoners bereiken en betrekken bij de plannen van de gemeente.

Meer informatie:
Cluster Communicatie, communicatie@bergendal.nl, telefoon 024 3013809/810

           Persbericht

Groesbeek,  4 oktober 2016

Berg en Dal financieel op orde

De begroting 2017 van de gemeente Berg en Dal ziet er financieel goed uit. Dat blijkt uit het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders naar de raad gestuurd heeft. De begroting zelf is er nog niet. Vanaf 6 oktober 2016 is deze online.

Financieel gezond
Het college is erin geslaagd om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Eerder dit jaar heeft de raad van het college te horen gekregen hoe de gemeente er financieel voor stond. In de Kadernota 2017 en het dekkingsplan 2017-2020 zijn de hoofdlijnen bepaald. Inmiddels zijn de cijfers van de begroting 2017 bekend. Het college is voorzichtig positief en stelt aan de raad voor om de meevallers te reserveren voor toekomstige tegenvallers. Zo verwacht het college dat de gemeenten in Nederland minder geld gaan krijgen van het Rijk voor de kosten van zorg.
De gemeente kan mogelijke risico’s opvangen zonder dat de dienstverlening in gevaar komt. Ook het voorzieningenniveau blijft gelijk, en het college is er met deze begroting weer in geslaagd de zorg op niveau te houden.

Wat valt op?
Het chemisch bestrijden van onkruid is wettelijk niet meer toegestaan. Dit betekent dat het verwijderen van onkruid op de stoep fors duurder wordt. Het college wil hierover samen met de inwoners op zoek naar oplossingen.
Daarnaast stelt het college een verhoging van de afvalstoffenheffing voor. Het college voert hiermee een raadsbesluit uit om de afvalkosten te betalen uit de afvalinkomsten.
Op dit moment zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing nog verschillend in de oude gemeenten. Dit wordt in 2017 overal in Berg en Dal hetzelfde.
De inwoners van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen merken hier nauwelijks iets van. Voor inwoners van de voormalige gemeente Groesbeek is dit een behoorlijke verhoging. Het college is erin geslaagd deze verhoging te beperken. Bovendien is de rioolheffing voor 2017 niet verhoogd.

Wethouder Fleuren: “De totale belastingdruk voor de inwoners blijft onder het landelijk gemiddelde. Dat willen we zo houden”.

De gemeenteraad behandelt op 3 november 2016 de begroting. Inwoners zijn van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Ook kan dit live gevolgd worden via onze website. Zie https://bergendal.notubiz.nl/

Meer informatie:
Cluster Communicatie, communicatie@bergendal.nl, telefoon 024-3013809/810