Ons geld

In dit programma geven wij onder meer aan:

  • waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
  • hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
  • welk bedrag we voor onvoorzien hebben opgenomen in onze begroting.

Algemeen
Zoals in het Programma op hoofdlijnen vermeld streven wij naar een reëel sluitende begroting. Tevens hebben wij aangegeven de gemeentelijke belastingen zoals de OZB zo laag mogelijk te houden. Hierbij worden tarieven slechts trendmatig verhoogd tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden of bijzondere argumenten.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Volgens artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste:
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
b. algemene uitkeringen;
c. dividend;
d. saldo van de financieringsfunctie;
e. overige algemene dekkingsmiddelen.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht (VPB-plicht) voor publieke organisaties ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente belasting moet afdragen over de winst die met “commerciële activiteiten” wordt gemaakt. Onder commerciële activiteiten worden in dit verband activiteiten verstaan die zowel door de gemeente als door private partijen (kunnen) worden verricht. Te denken valt hierbij aan de grondexploitatie.
Op dit moment kunnen we nog niet aangeven of en zo ja, hoeveel VPB wij in 2017 moeten betalen. Hiervoor is dan ook geen raming in deze begroting opgenomen.

Onvoorzien en stelpost nieuw beleid
In de jaren 2017 tot en met 2020 hebben we voor onvoorziene uitgaven de volgende ramingen opgenomen:
2017: € 143.000
2018: € 657.000
2019: € 190.000
2020: € 300.000

Daarnaast hebben we een stelpost voor nieuw beleid in de begroting verwerkt. Deze stelpost is bedoeld voor beleid dat nog nader uitgewerkt moet worden.
Deze zou in 1e instantie in 2017 € 75.500 bedragen, en in de jaren 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 60.500. Hierbij is uitgegaan budgettaire neutraliteit. Tijdens het opstellen van de begroting bleek er voldoende financiële ruimte te zijn om deze stelpost te verhogen naar jaarlijks € 200.000. Dit bedrag sluit aan met het amendement hierover bij de behandeling van de kadernota 2017.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2015Raming 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten-9.820-5.207-8.079-8.326-6.343-6.529
Treasury-363-357-5.119-5.094-5.133-5.153
Treasury/Langlopende leningen-348-337-919-862-810-760
Treasury/Kortlopende leningen-1-9-20-20-20-20
Treasury/Beleggingen-14-12-5-5-5-5
Treasury/Kapitaallasten00-4.176-4.208-4.299-4.368
Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen-401-347-252-248-248-248
OZB woningen/Belasting-401-347-252-248-248-248
Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-wonin00-117-115-115-115
OZB niet-woningen/Belasting00-117-115-115-115
Overige belastingen000000
Overige bel./Baatbelasting000000
Algemene uitkering en gemeentefonds-17-18-13-13-13-13
Uitk.gemeentefonds/Algemeen-17-18-13-13-13-13
Overige baten en lasten0-14-343-857-390-500
Overige baten en lasten/Alg.0-14-343-857-390-500
Mutaties reserves-9.039-4.471-2.235-1.999-444-500
Mutaties reserves/Algemeen-9.039-4.471-2.235-1.999-444-500
Baten63.38164.88161.14361.01059.11559.142
Treasury3.0693.2196.1226.0996.1796.209
Treasury/Langlopende leningen2.9713.0171.2941.2491.2231.194
Treasury/Kortlopende leningen0010101010
Treasury/Kapitaallasten004.6404.6684.7644.824
Treasury/Beleggingen98202178172181181
Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen3.2533.2173.4063.4063.4063.438
OZB woningen/Belasting3.2533.2173.4063.4063.4063.438
Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-wonin1.7371.7411.6681.6681.6681.686
OZB niet-woningen/Belasting1.7371.7411.6681.6681.6681.686
Overige belastingen211111
Overige bel./Baatbelasting211111
Algemene uitkering en gemeentefonds49.00548.37148.23248.19446.29246.191
Uitk.gemeentefonds/Algemeen49.00548.37148.23248.19446.29246.191
Mutaties reserves7.3188.0331.7141.6431.5691.617
Mutaties reserves/Algemeen7.3188.0331.7141.6431.5691.617
Resultaat baten en lasten-1.0042980000
Resultaat baten en lasten/Alg.-1.0042980000
Totaal programma53.56159.67453.06452.68452.77252.613

Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
Hieronder staat voor dit programma een toelichting op de verschillen tussen 2016 en 2017.
De 'N' staat voor nadelig en de 'V' voor voordelig.

Tot 2017 werden de salariskosten met een opslag voor overhead toegerekend aan de programma’s. Vanaf 2017 worden nog alleen de salariskosten op de programma’s geraamd en alle overheadkosten op het programma Overhead. Hierdoor ontstaat op dit programma een voordeel van € 9.000 (V).

Met ingang van 2017 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften voor berekening van de rentekosten over investeringen. Hierdoor is het rentepercentage verlaagd van 4,5% naar 1,5%. Het gevolg hiervan is dat de inkomst wegens bespaarde rente over de reserves en voorzieningen dalen. De lagere inkomst van € 1.878.000 (N) op het taakveld treasury wordt grotendeels hierdoor veroorzaakt. Hiertegenover staat een lagere last aan kapitaallasten op alle programma’s. Zie toelichting op die programma’s.

De OZB- opbrengsten stijgen met € 116.000 (V) als gevolg van de indexatie met 1% en de toename van de waarde van alle panden door onder meer uitbreiding van aantal woningen.

De algemene uitkering daalt met € 139.000 (N) ten opzichte van 2016.

In de begroting 2017 is een stelpost van € 200.000 (N) opgenomen voor nieuw beleid. Bij de vaststelling van de Kadernota 2017 en het dekkingsplan was hiervoor € 76.500 geraamd.

De post onvoorziene uitgaven is verhoogd met € 129.000 (N).

In 2017 wordt € 4.083.000 (N) minder aan reserves ingezet. Dit komt voornamelijk doordat in 2016 eenmalig reserves zijn ingezet ter dekking van de uitgaven voor projecten. Zie ook de toelichting op andere programma’s waar een voordeel wordt ingeboekt omdat geen uitgaven in 2017 voor die projecten worden geraamd.

In 2016 was een begrotingstekort geraamd van € 298.000. Dit is in 2017 € 0. Hierdoor ontstaat een voordelig verschil van € 298.000 (V).

Overige afwijkingen € 7.000 (N)

 
Toelichting:

Treasury
Dit taakveld is, als gevolg van de nieuwe regelgeving, nieuw in onze begroting.
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de zogenaamde treasury-functie. Het gaat hier onder meer over financiering, beleggingen, rentes en dividenden.

In 2017 is er in totaal € 208.000 aan dividendopbrengsten geraamd.

Saldo Financieringsfunctie
In de regelgeving is het saldo van de financieringsfunctie apart vermeld als onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen. Onder dit saldo wordt verstaan: het saldo van de kosten en opbrengsten, die samenhangen met het uitzetten en opnemen van geld, en de renteopbrengsten van de eigen financieringsmiddelen.
Dit saldo bedraagt in 2017: € 534.000.

Onroerende Zaakbelasting (OZB)
De OZB tarieven zijn aangepast met een inflatiecorrectie van 2%.

Belastingen overig
Dit betreft de baatbelasting die enkele belastingplichtigen betalen voor de riolering in het buitengebied.

Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds
De ramingen van de baten zijn gebaseerd op de meicirculaire 2016 en de informatie van het rijk kort daarna. Ook is de raming aangepast naar aanleiding van de meest actuele gegevens over onze gemeente, zoals aantallen inwoners, uitkeringsgerechtigden, enz.
In het totaal bedrag is onder meer de integratie sociaal domein opgenomen. Deze bedraagt voor het jaar (bedragen x € 1.000):
2017: 17.350
2018: 17.066
2019: 16.753
2020: 16.516
De geraamde lasten hebben betrekking op de uitvoeringskosten en op het programma dat wij gebruiken voor de berekeningen en analyses van de algemene uitkering.

Overige baten en lasten
Op dit taakveld zijn de ramingen verwerkt voor onvoorziene uitgaven en de stelpost nieuw beleid.

Mutaties reserves
In de volgende tabel staan de in 2017 geraamde mutaties met betrekking tot de reserves

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserve

Bedrag

a. Lasten/ stortingen in reserves

Algemene reserve, bespaarde rente

116

Algemene reserve, herindelingsbijdrage (ontvangst via alg.uitkering)

1.571

Reserve rekeningresultaten, dotatie o.b.v. kadernota 2017

250

Reserve onderhoud gymzalen, jaarlijkse dotatie

36

Reserve attributen sportcomplexen, jaarlijkse dotatie

21

Reserve groenblauwe diensten, bespaarde rente

17

Reserve dekking kapitaallasten, bespaarde rente

224

Totaal lasten/stortingen in reserves

2.235

b. Baten/ onttrekkingen uit reserves

Algemene reserve, dekkings huisvestingskosten vm. gemeentehuis Ubbergen

32

Algemene reserve, dekking frictiekosten

134

Reserve rekeningresultaten, jaarlijkse onttrekking

628

Reserve natuur en landschap, dekking uitgaven in de exploitatie

38

Reserve groenblauwe diensten, dekking subsidies

74

Reserve jeugd&Wmo, dekking tekort in de exploitatie

81

Reserve kapitaallasten, dekking van geraamde kapitaallasten

647

Reserve parkeergarage, dekking exploitatietekort

81

Totaal baten/ onttrekkingen uit reserves

1.715

Resultaat rekening van baten en lasten
Dit is het geraamde begrotingssaldo. Een negatief bedrag betekent een positief saldo.

Relevante beleidskaders

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
BBV

Notitie rente van de commissie BBV
Notitie rente commissie BBV

Notitie overhead van de commissie BBV
Notitie overhead commissie BBV

Notitie riolering van de commissie BBV
Notitie riolering commissie BBV

Notitie waardering vastgoed van de commissie BBV
Notitie waardering vastgoed commissie BBV

Financiële verordening Groesbeek 2015 (art.212 GW)
Financiële verordening Groesbeek 2015

Controleverordening Groesbeek 2015 (art.213 GW)
Controleverordening Groesbeek 2015

Verordeningen belastingen
Belastingverordeningen gemeente Berg en Dal

Budgethoudersregeling Groesbeek 2015
Budgethoudersregeling Groesbeek 2015

Nota inkoopbeleid Berg en Dal 2016
Nota inkoopbeleid Berg en Dal 2016

Financieringsstatuut
Nota weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing Groesbeek 2015

Financiële- verhoudingswet
Financiële- verhoudingswet

Relevante ontwikkelingen

Nieuw Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Vennootschapsbelasting (VPB)

Verbonden partijen

  • BNG
  • Munitax